Política de privacitat

1. General

La Política de Privadesa de entropiaweb.com (d'ara endavant "Entropia Web") recull les bases de la recollida i tractament de les dades personals per part d'aquest lloc web. En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (d'ara endavant, “LSSI”) i del Reglament (EU) núm. 2016/679, de 27 d'abril de 2016, aquest lloc web www.entropiaweb.com fa constar les dades identificatives del responsable d'aquest lloc web i de les dades de caràcter personal obtingudes a través d'Entropia Web:

En acceptar les condicions d'ús plasmades en aquesta Política de Privadesa, la persona que accedeix als serveis oferts per Entropia web (en davant d'Usuari) a través d'aquest lloc web atorga el seu consentiment exprés perquè les seves dades passin a formar part del “ fitxer de subscriptors d'Entropia Web”.

Les regles que regeixen la Política de Privadesa d'Entropia Web és aplicable i afecta a tots els usuaris que, mitjançant navegació, omplin els formularis de contactes o accedeixin als serveis facilitats per aquest lloc web.

Els usuaris d'Entropia Web podran adreçar-se mitjançant correu electrònic privadesa @entropiaweb.com al responsable d'aquest lloc web per tal d'exercir qualsevol dels drets relacionats amb la creació, ús o gestió de les dades de caràcter personal tractats per Entropía Web.

2. Tipus de dades recollides a través d'Entropia Web

Entropia web pot recollir dades dels usuaris d'aquest lloc web a través de les fonts següents:

a Formulari de contacte: L'usuari que vulgui obtenir informació sobre els serveis oferts en aquest lloc web haurà d'emplenar un formulari de contacte que recollirà dades personals de caràcter identificatiu, en cap cas es recull en aquest lloc web dades especialment protegides .La informació facilitada, sota consentiment exprés, serà agregada al “fitxer de subscriptors d'Entropia Web” i seran utilitzades amb les finalitats que s'indiquen a l'apartat 3 d'aquesta Política de Privadesa.

Els formularis de contacte inclosos a Entropia web inclouen informació expressa i camps d'emplenament obligatori per garantir la captació expressa del consentiment de l'usuari.

Les regles contingudes en aquesta Política de Privadesa seran aplicables només a les dades de caràcter personal obtingudes a través d'Entropia Web, no sent aplicable a les dades recollides per tercers a través d'altres llocs web o xarxes socials, fins i tot si aquest lloc web es troba enllaçat per aquests tercers.

Entropia Web, en cap cas, respondrà de la veracitat de les dades facilitades pels usuaris d'aquest lloc web. Qualsevol modificació en les dades facilitades a través d'aquest lloc l'usuari ha de sol·licitar a través del correu electrònic privadesa .

b Subscripció a Newsletters: Amb la finalitat d'enviar l'usuari informació, promocional o no, relacionada amb els serveis oferts a Entropia Web.

c Navegació i galetes: La informació recollida a través de la navegació d'Entropia Web es detallen detallen a la "Política de galetes".

3 Dades recollides per Entropía Web: finalitats i legitimació

3.1 Finalitats

Les dades facilitades per l'usuari d'Entropia Web, recollides i emmagatzemades d'acord amb la normativa esmentada, a través dels formularis de contacte o de subscripció, s'utilitzen amb la finalitat exclusiva de enviament de comunicacions electròniques referents a ofertes comercials, notícies relacionades amb els següents serveis: disseny i desenvolupament web, màrqueting digital, SEO, SEM, gestió de xarxes socials, etc., ebooks, enviament de guies gratuïtes relacionades amb els serveis esmentats, així com altres comunicacions afins a la temàtica d'aquest lloc web que puguin ser interessants per a l'usuari.

En concret la finalitat de la recollida de dades a Entropía Web és:

  • La venda de serveis de disseny i desenvolupament de pàgines web.
  • La venda de serveis de posicionament en cercadors (SEO i SEM) i estratègies de màrqueting digital.
  • La venda de creació de contingut.
  • Gestionar la llista de subscriptors de la Newsletter.

L'acceptació expressa de la política de privadesa, mitjançant el procediment establert a Entropia web en compliment de la LSSI, s'entendrà amb caràcter general, lliure, voluntària, inequivoca i expressa al tractament dels dades personals en els termes reflectits en aquest document.

Les dades personals recollides en aquest lloc web no seran cedides, venuts o compartides amb tercers.

3.2 Legitimació

Atès que el registre o subscripció realitzat per l'usuari a través dels formularis d'Entropia Web és lliure i voluntari, la base legitimadora per al tractament de les dades personals de l'usuari n'és el consentiment.

4. Usuaris

Entropia Web no permet el registre o subscripció d'usuaris menors de 16 anys, llevat del consentiment previ i exprés dels pares o tutors del menor.

Si es detecta que la sol·licitud d'informació o subscripció a través dels formularis de contracte o prestació de qualsevol dels serveis oferts per Entropia Web ha estat efectuada per un usuari menor de 16 anys, Entropia Web es reserva el dret a denegar la sol·licitud, cancel·lar el servei o subscripció o sol·licitar el consentiment exprés dels pares o tutors del menor.

L'usuari, si ho voleu, podrà exercir en qualsevol moment posterior al registre o subscripció el vostre dret d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, limitació o revocació del consentiment prestat. A aquest efecte l'usuari haurà de remetre el vostre usuari. voluntat a través del correu electrònic privadesa @entropiaweb.com des de l'adreça de correu electrònic que va utilitzar en el moment d'efectuar el registre o subscripció, acreditant la seva identitat mitjançant algun document fefaent (DNI o document equivalent) especificant el dret que desitja exercir.

5. Dades compartides amb tercers

En cap cas, les dades personals recollides en aquest lloc web seran cedides per part d'Entropia Web a Tercers sense el previ consentiment de l'usuari d'aquest lloc web. per tercers sota les seves corresponents condicions de privadesa.

Entre els tercers esmentats hi ha els proveïdors de serveis següents:

Hosting: Raiola Networks

Plataforma web: PHP.

Enviament de butlletins: Mailchimp

Per mesurar el trànsit d'aquest lloc web: Google Analytics, Search Console, Hotjar.

En qualsevol moment l'usuari podrà consultar les Polítiques de Cookies d'Entropia Web Grupo.Entropía Web fa constar que els hiperlinks (links o botons) establerts des de llocs web de tercers en cap cas no implica l'existència d'una relació entre https://entropiaweb. com/ i el propietari del lloc web que enllaça aquest lloc web. L'existència d'aquest hiperlink tampoc no implica l'acceptació o aprovació del contingut o servei ofert pel tercer. Entropia Web fa constar que les dades personals que l'usuari comparteixi als llocs web de tercers es regeixen per les polítiques de privadesa establertes en aquests.

6. Plugins socials

En aquest lloc web es comparteix enllaços a través de diferents xarxes socials a través de botons que enllacen els perfils socials d'Entropía Web.

Si l'usuari fa un clic sobre els enllaços esmentats o comparteix informació a través del seu perfil, el proveïdor de la plataforma en qüestió podrà enllaçar les dades del perfil que l'usuari tingui loguejat, de manera que l'usuari ha de tenir en compte les polítiques de privadesa de la corresponent xarxa social.

7. Termini de conservació de les dades

Les dades de caràcter personal recollides a Entropia Web seran tractades de manera activa, d'acord amb les finalitats establertes a l'apartat 3.1 d'aquesta Política de Privadesa, mentre l'usuari no revoqui el seu consentiment o no exerceixi alguns dels drets establerts a la normativa vigent sobre la protecció de dades.

8. Modificacions a la política de privadesa

Entropia Web es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, la política de privadesa establerta en aquest document per adaptar-la a les possibles novetats legislatives o jurisprudencials vigents. Qualsevol canvi realitzat en la política de privadesa actual serà anunciat en aquest lloc web amb raonable antelació .Entropía Web recomana a més que els usuaris d'aquest lloc web facin una revisió periòdica de la Política de Privadesa d'aquest lloc web ja que resultarà en tot cas, aplicable les regles previstes a la política de privadesa vigent en el moment d'ús d'aquest lloc web web.

Parlem

Avenida Diagonal, 497

08029, Barcelona

(+34) 602 04 49 62

Comença el teu projecte